PRIVACY POLICY

Forum Research handelt wat betreft uw persoonsgegevens op basis van de relevante, nationale en Europese privacywetgeving. Forum Research heeft een Functionaris Persoonsgegevens (FG). De contactgegevens van de FG van Forum Research zijn:

Mark Stohr

info@forumresearch.nl

Doel verwerking persoonsgegevens

Om u goed van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat u ons alle hiervoor benodigde, relevante, (persoons)gegevens verstrekt. Forum Research verwerkt de door u achtergelaten persoonsgegevens om direct contact met u op te nemen en/of de door u aangevraagde informatie toe te sturen. Uw persoonsgegevens zullen niet met derden worden gedeeld, tenzij u daar uitdrukkelijke toestemming voor heeft verleend. Forum Research slaat uw persoonsgegevens alleen op in de Europese Economische Ruimte (EER).

Bescherming persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om en houden ons aan de relevante wet-en regelgeving. Onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding en hebben een boeteclausule bij overtreding van het geheimhoudingsbeding in hun arbeidsovereenkomsten staan.

Alle door u verstrekte persoonsgegevens of zaken welke van belang zijn voor de dienstverlening aan u worden volstrekt vertrouwelijk behandeld.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden bovendien slechts gebruikt voor de hiervoor genoemde doelen en gedeeld met de personen binnen onze organisatie, welke noodzakelijk kennis dienen te nemen van uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn.

Daarnaast nemen wij de volgende maatregelen om het risico op verlies van persoonsgegevens tot een minimum te beperken:

 • Wij zorgen voor een goede, organisatorische en technische, beveiliging van onze (klant)systemen;

 • Indien wij gebruik maken van derden, leggen we minimaal dezelfde beveiligingseisen aan deze derde op;

 • Door Forum Research worden alleen persoonsgegevens verwerkt door diegenen, voor wie het noodzakelijk is in het kader van hun functie;

 • De (persoons)gegevens worden door Forum Research niet langer bewaard dan strikt noodzakelijks, doch minimaal gedurende de voor Forum Research geldende wettelijke bewaartermijn;

 • Slechts indien u aan Forum Research uitdrukkelijke toestemming verleent om uw persoonsgegevens voor u langer te bewaren, bewaren wij uw persoonsgegevens langer.

 • Indien u gebruik gemaakt heeft van het recht om vergeten te worden door Forum Research dan zullen we ervoor zorgen dat al uw persoonsgegevens worden verwijderd na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.

 

Bewaartermijnen

De bewaartermijn is 7 jaar, dit is de wettelijk bepaalde fiscale bewaartermijn.

 

Uw rechten

Bij Forum Research heeft u recht om de volgende verzoeken in te dienen:

 • recht op inzage van uw persoonsgegevens;

 • recht op correctie van uw persoonsgegevens;

 • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;

 • recht om bezwaar te maken (zich te verzetten) tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw persoonsgegevens;

 • recht op dataportabiliteit van de door u verstrekte persoonsgegevens.

 U kunt gebruik maken van deze rechten door contact met ons op te nemen.

 

Bezoek aan onze website

Tijdens uw bezoek aan deze website kunnen cookies geplaatst worden, deze verzamelen geen persoonsgegevens. Voor de Google Analytics-cookies die worden gebruikt is een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. IP-adressen worden anoniem gemaakt en het delen van gegevens met Google staat uit. Verder maken wij geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Website via EnoRm

Onze website is ontwikkeld met open-software van EnoRm. Persoonsgegevens die ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar worden gesteld, worden met deze partij gedeeld. EnoRm heeft toegang tot deze gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Beveiligingsmaatregelen bestaan o.a. uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Met EnoRm is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Klachtenregeling

Alhoewel wij uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens, kunnen er onduidelijkheden zijn of kunt u ontevreden zijn over onze handelswijze. Voor informatie of bij klachten kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website.

Mocht u over de afhandeling van uw vraag c.q. klacht niet tevreden zijn, dan kunt u de klacht voorleggen aan onze FG. Mocht u na overleg of afhandeling van uw klacht door onze FG niet tevreden zijn over de afhandeling, dan kunt u zich wenden tot:

 

De Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV  Den Haag

0900-2001201

 

Wijziging privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring te wijzigen. Indien de privacyverklaring zich gewijzigd heeft sinds uw laatste bezoek zult u hiervan bij uw bezoek aan onze website een melding ontvangen. Bij discussie wordt uitgegaan van de laatste privacyverklaring, welke op onze website is gepubliceerd.

 

's Hertogenbosch, 11 februari 2022

 

Forum Research